fbpx

Käesolev privaatsuspoliitika annab ülevaate, milliseid isikuandmeid HR Agency OÜ (edaspidi “HR Agency”) kogub, ning mis eesmärkidel neid andmeid kasutatakse ja kuidas kaitstakse klientide ja kandideerijate ja koostööpartnerite isikuandmeid. 

Mõisted

Vastutav töötleja: HR Agency OÜ, Rae vald, Laste tn 8/2, 75301.

Isikuandmed: Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust.

Üldteave

HR Agency jaoks on oluline kõikide meiega seotud osapoolte privaatsus. HR Agency teeb endast kõik oleneva, et need isikuandmed oleksid seadusega kooskõlas, ning et andmete töötlemisel oleks tagatud nende turvalisus.

HR Agency kogub ja salvestab isikuandmeid digitaalsel kujul. 

Isikuandmete kogumine toimub värbamistarkvarasse, milles olevale informatsioonile on ligipääs ainult HR Agency volitatud isikutel. 

Kandideerija on kohustatud tagama kandideerimisavalduses esitatavate andmete õigsuse ning kinnitab, et andmetes ei ole eksitavat teavet. Kandideerija vastutab kahju eest, mis on tekkinud HR Agencyle ja kolmandatele isikutele kandideerija poolt valede, ebatäpsete või puudulike andmete esitamisega. 

Värbamisprotsessis võime ka tööle kandideerija kohta koguda täiendavat teavet avalikest allikatest (sotsiaalmeediavõrgustikud, veebilehed, avalikud registrid jms). 

Isikuandmete töötlemise alused ja eesmärgid

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

HR Agency peab oma töö tegemiseks pidama andmebaasi, et vältida olukordasid, kus mitu erinevat värbajat võtavad ühendust ühe ja sama inimesega, pakkudes samasid töökohtasid.

Selleks, et HR Agency värbajad saaksid vahendada omavahel infot kiiresti ja efektiivselt, on HR Agencys kasutusel personalitarkvara, kuhu on võimalik sisestada informatsioon potentsiaalse kandidaadi kohta. Andmed potentsiaalsete kandidaatide kohta jäetakse minimaalsele tasemele ning salvestatakse süsteemi ainult see informatsioon, mis on vajalik: nimi, telefoninumber, värbaja poolt lisatud kommentaar. Seda informatsiooni kasutatakse selleks, et meie värbajad näeksid juba, kas keegi meeskonnast on ühendust võtnud näiteks konkreetse inimesega või mitte. Lisaks, kui inimest ei õnnestu kätte saada, siis salvestatakse see informatsioon ajutiselt värbamistarkvarasse. Kui töösuhet inimesega ei alustata ning mõistliku aja jooksul ei õnnestu inimest kätte saada, siis tema andmed kustutatakse vastavuses käesolevate tingimustega.

HR Agency töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Teenuse osutamiseks klientidele: värbamise, raporteerimise ja personalihaldusteenuse osutamine;

HR Agency teenuste osas digitaalselt info jagamiseks ja pakkumiste edastamiseks;

Muud ärilised tegevused. 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

HR Agency töötleb andmeid, mis on vajalikud teenuste edukaks esitamiseks. Andmete ulatus sõltub kasutatavatest teenustest. Peamised isikuandmed on saadud otse kandideerija käest juhul, kui ta kandideerib töökuulutusele, võtab HR Agencyga ühendust või kasutab HR Agency teenuseid.

HR Agency kogub isikuandmeid ka muudest allikatest, milleks võivad olla tööportaalide andmebaasid, tööagentuurid, kolmandad isikud, infosüsteemid, Google’i teenused või sotsiaalmeedia kanalid.

Põhiandmed: näiteks nimi, sünniaeg, isikukood, kodakonsus, keeleoskused ja muu.

Kontaktandmed: näiteks telefoni number, e-mail, Skype’i kasutajatunnus, postiaadress ja muu.

Kliendisuhte ja lepingu andmed: näiteks pangakonto number, varasemate ja kehtivate lepingute informatsioon, kliendisuhte informatsioon ja muu. 

Muu informatsioon, mis on kogutud teie nõusolekul: näiteks eelnev töökogemus, palgaootus, isiksusetesti tulemused, karistusregistri andmed, kaaskiri või muu CV-st tulenev informatsioon. 

Kellele isikuandmeid avaldatakse? 

HR Agency ei väljasta isikuandmeid kolmandatele pooltele, välja arvatud privaatsuspoliitikas kirjeldatud juhtudel. HR Agencyl on õigus saata isikuandmeid kolmandatele isikutele sellest kandideerijat eelnevalt informeerides. 

Kuidas isikuandmed on kaitstud?

HR Agency kogub isikuandmeid värbamistarkvarasse. Juurdepääs isikuandmetele ja võimalus nende töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina.

Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?

HR Agency säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Nõusolekuga kogutud isikuandmeid hoiustatakse seni, kuni kasutaja avaldab soovi need kustutada.

Õigus teie andmetele

Teil on õigus nõuda juurdepääsu HR Agency kaudu talletatud teie isiklikele isikuandmetele, nende muutmist või kustutamist. Teil on samuti õigus võtta tagasi oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek. 

Kui kasutaja arvab, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Kellega küsimuste korral ühendust võtta?

Kui teil on küsimusi seoses isikuandmete töötlemisega või soovite neid muuta või kustutada, siis palume teil võtta ühendust e-posti aadressil fred@hragency.ee.

HR Agency vastutav andmekaitsespetsialist on Fred Moritz.

Küpsised

HR Agency kasutab oma kodulehel ja sotsiaalmeedias küpsiseid. Küpsiseid kasutatakse kasutajale teenuse pakkumiseks, kasutajakogemuse analüüsimiseks ja parendamiseks ning tulemuslikumaks turundamiseks. HR Agency veebilehte ja sotsiaalmeediat külastades nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega.

Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mis salvestatakse kasutaja seadmesse. Küpsiseid kasutatakse statistiliste andmete kogumiseks jälgides kasutajate eelistust erinevate veebilehtede külastamisel. Seda informatsiooni kasutatakse veebilehe efektiivsuse mõõtmiseks ja parendamiseks ning turundustegevuste läbiviimiseks.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja sätestada vastavad eelistused oma veebilehitseja sätetest. Google’i teenused (näiteks Google Analytics) võivad koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsiseid loomata. Selleks, et Google Analytics ei saaks selliseid andmeid kasutada, tuleb paigaldada oma seadmesse Google Analyticsit blokeeriv plugina.

Küpsiste eemaldamine oma seadmest

Te saate kustutada teie seadmesse salvestatud küpsised kustutades oma brauseri sirvimisajaloo. See kõrvaldab kõik küpsised, mille olete kogunud külastatud veebisaitidelt.

Privaatsuspoliitika võimalikud muudatused

HR Agencyl on õigus käesolevaid põhimõtteid mistahes ajal ühepoolselt muuta, kui see on kooskõlas regulatiivsete õigusaktidega ning andes sellistest muudatustest Kandidaatidele teada veebilehel www.hragency.ee mitte hiljem kui kuu aja jooksul pärast muudatuste jõustumist.

Privaatsuspoliitika ja andmete töötlemine HR Agencys